TERA’NA DAMAR – Radar Madura

Rassa agung ta’ nyokobi sadaja parebasan

Ngoba barnana kaodhi’an

tera’na damar nera’e jalan se lanjang

nonton manossa dha’ ka tojjuwan.

Tape, mangken damar ganeka ampon ta tera’ pole

pasera se bakal nonton manossa dha’ tojjuwan

manossa posang ngalengsang tor sossa dhalem kacalemodan.

Sanaossa damar mate

gi’ badha pangarep odhi’ pole

salanjangnga omor gi’ akare

moga’a damar gi’ bisa nyonare.

Nuvilu.grujugan, 2017

………………………..

KERRONG AGALUY DHADHA

-dha’ Ebu, Rama

Enga’ dha’ ojan se gaggar e genteng roma

sowarana akadiya ojan malem mangken, Ebu

taneyan lanjang paddhang e mata

aeng agili aoba ba’a dha’ saba, agaluy dhalem dhadha

Parenta tedhung kalaban salemot samper

amarga panotop cellep sabadan

jugan oca’ rama sopaja ta’ loppa dha’ se kobasa

daddi sango e sabban tedhung seyang malem

Ojan malem mangken, Ebu

nandhai kerrong, e tana pangabdiyan

sabab abulan-bulan ta’ apolong sabala’an

Lubangsa, 2017

………………………………

PELLO KONENG EBU MADURA

Saamponna ojan gaggar re-saare

reng tane jembar araksa bume

mekol pangonong sape etonton ngakalonnong

pello ngalecer ecampor ban ojan nambara’

sapasang sape epanyaka’ saba

tana egaluy rebba elempet

peccot ngaceplas ”ja’ li…li…..”

ngangsor sape epaksa kalaban rassa

sopaja kellar epananggala

sabab binis ampon ejajar e tabun-tabun

reng-oreng dhateng areng-bareng

atatamen balangaja e tengnga saba.

Annuqayah, 2017

……………………………………

NGAJI RASSA

E dhalem pondhuk,

eantarana pornama se gi’ buru ngombar

oreng-oreng arassa jembar

saellana bulan Molot gaggar dhalem badan

ngaji rassa se ampon eatorragi dha’ se kobasa

ate asalaman asapora’an.

nyambung odhi’ dhari paste se ta’ paste

moga apolong dhalem sowarga dunnya, akherat sampe’ mate.

Annuqayah, 2017

……………………………..

ALABAN LESSO

            -Kom. PERSI

Sanajjan kadhang cellep sabadan

Bula ban dika mangkat dha’ tojjuwan

pangarep apattre lanjang mempe-mempe

Nettep kalaban tempat seppe

E sabban malem Sennen ampon etete

agangse pekkeran

agai’ bintang

nyoppreya gaggar dha’ ate se posang

Ate pasra dha’ pangeran

tareka nespa tor nyangsara

sabab aba’ ta’ partaja dha’ se badha

pangarep alengleng agai’ bintang e bakto malem

alaban lempo tor lesso.

Moga dhadi odhi’ jembar alaban napso.

Lu’-Gulu’, 2017

……………………

*) Mahasiswa Instika Jurusan PAI asal Banuaju Barat, Batang-Batang. Alumnus  MI-MTs Ghayatul Anwar. Aktif di Komunitas Persi-Iksabad dan Sanggar Andalas PP Annuqayah Daerah Lubangsa.

(mr/*/bas/JPR)